top of page
Plant

תנאי עבודה

פנסיה צוברת

קרן השתלמות

 

פנסיה תקציבית - קופת התגמולים

בדיקות תקופתיות

בדיקות רפואיות תקופתיות מהוות אמצעי חשוב ביותר לאיתור גורמי סיכון שכיחים באוכלוסייה ולזיהוי מחלות בשלבים מוקדמים . משום כך, יש חשיבות רבה לבדיקה התקופתית. להזכירכם, הנהלת האוניברסיטה מסייעת אחת לשנה במימון סל הבדיקות לעובדים מגיל 45 ומעלה .סכום ההשתתפות מטעם האוניברסיטה עומד כיום על סך של עד 340 ₪ לעובדים פעילים, ו-170 ₪ לגמלאים.

פנייה למכון הסקר, תיאום יום הבדיקות והתשלום עליו ייעשו ישירות ע"י העובד/ת על פי בחירה.

רשימת המכונים, כתובותיהם ופרטי ההתקשרות מצויים במדור רווחה באגף משאבי אנוש .

למימוש הטבת החזר הבדיקה, יש להגיש קבלה מקורית או העתק נאמן למקור, בציון שם העובד וסוג הבדיקה למדור הדרכה ורווחה, לידי קרול ברהמי.

בהתאם לסכום הקבלה, העובד יזוכה בשכרו.

סכום זה הינו הטבה ולכן ייחשב לזקיפת מס.

bottom of page