top of page
20200603_122803.jpg

ארגון הסגל האקדמי הבכיר
אוניברסיטת תל אביב

tau4.png

ועד ארגון הסגל האקדמי הבכיר הוא הגוף המייצג והמבצע של הארגון, והמחליט בכל ענייני הארגון בתקופה שעבורה נבחר.

הועד אחראי בפני האסיפה הכללית ומוסר לה דו"ח על פעולותיו.

ועד חדש נבחר מדי שנתיים והחלטותיו מתקבלות ברוב דעות.

האתר משרת את חברי הארגון ומציע מידע בנושאי תנאי עבודה, פנסיה, ביטוחים, קרנות השתלמות, הלוואות והטבות שונות.

ועדת ביקורת

ועדת הבקורת של הארגון מבקרת את פעולות הועד ונותנת דו"ח על החלטותיה בפני האסיפה הכללית הרגילה.

ועדת הבקורת רשאית להמליץ על שינויים כראות עיניה, והיא משמשת גם כבית דין של הארגון במקרים של תביעות, במקרים של בירורים בין חברים ועוד. תקופת כהונתה הרגילה של ועדת הבקורת היא שנתיים. חברי ועדת הבקורת בוחרים באחד מתוכם כיו"ר הועדה.

חברי ועדת הבקורת (נבחרו בתשפ"ב): ד״ר הילה שמיר (משפטים), פרופ׳ יונתן גוטשטיין (מדעי החברה) ופרופ׳ דן וייס (ניהול)

חברי הארגון מוזמנים לפנות אל הועדה במידת הצורך.

ועדת בחירות

בשנת קיום בחירות (אחת לשנתיים) בוחרת האסיפה הכללית השנתית ברוב קולות ובהצבעה גלויה ועדת בחירות בת שלושה או חמישה חברים.

ועדת הבחירות שולחת לחברי הארגון הודעות על מועד הבחירות ,את רשימת המועמדים שהוצעו וכן הוראות על סדרי ההצבעה, מועד הבחירות וצורת ההצבעה.

לאחר תום הבחירות וספירת הקולות מסכמת ועדת הבחירות את תוצאות הבחירות ומאשרת אותן.

ועדת הבחירות דנה בערעורים, אם יש כאלה, ומודיעה על תוצאות הבחירות.

תקנות הבחירות מצויות בתקנון ארגון הסגל האקדמי הבכיר של אוניברסיטת תל-אביב.

חברי הועדה שנבחרו בתשפ"ב הם: פרופ' אלברטו ספקטורווסקי, ד"ר תום שיינברג ופרופ' רפי חסין.

bottom of page